Dret Penal

L’exercici de la professió d’advocat en l’àmbit del dret penal exigeix una profunda especialització, així com i sobretot l’experiència davant de la complexitat de les diferents jurisdiccions del Principat d’Andorra.

La intervenció del lletrat comença durant tota la instrucció de l’afer amb la pràctica de les diligències corresponents i amb la interposició dels recursos contra les resolucions contràries als interessos en qüestió.

Més endavant, l’assistència pot desembocar davant dels tribunals competents (Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle, Hble. Tribunal de batlles i M.I. Tribunal de Corts).

Les sentències de primera instància podran fer l’objecte d’un recurs davant del M.I. Tribunal de Corts o davant de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia.

Actualment, l’Hble. Batllia també evacua moltes causes penals mitjançant el procediment de l’ordenança penal durant el qual el paper de l’advocat és cabdal.

En particular, l’Àrea de Dret Penal abasta les següents intervencions:

Redacció i presentació de denúncies, querelles o constitució en actor civil

La redacció de denúncies o querelles permet posar en coneixement de l’autoritat judicial qualsevol esdeveniment o fet delictiu de manera que s’inicia el procediment penal contra el seu autor, o s’engeguen els mecanismes legals que permeten la seva identificació.


Peticions de llibertat

El lletrat vetlla pel respecte dels drets del detingut.
És de l’aptitud de l’advocat d’encarregar-se de la gestió de les reunions amb el detingut al Centre Penitenciari fins a la presentació de la petició de llibertat, amb tot el seguiment judicial tenint una gran cura dels procediments escaients.

Defensa del processat

La Constitució garanteix els drets fonamentals de tutela judicial efectiva i de presumpció d’innocència. En el marc de la nostra professió vetllem dins del procediment penal, davant de tot tipus de jutjats o Tribunals, perquè l’imputat vegi garantits els seus Drets i tingui una defensa jurídica justa i acurada.


L’acusació particular

L’ofès, perjudicat o víctima de qualsevol fet delictiu pot personar-se com acusació particular en el procediment penal per tal de defensar els drets i interessos que li han estat vulnerats, sigui part acusadora el Ministeri Fiscal o no, per tal d’aconseguir la imposició de la pena ajustada a dret al seu autor.

Quan s’exercita l’acció civil juntament amb l’acció penal es procedent la reclamació, en concepte de responsabilitat civil, de les indemnitzacions procedents.

Judicis davant del Tribunal competent

El despatx intervé en l’acte judicial, solemne i públic, culminatori del procediment, en el qual el jutge o tribunal que entén en un afer pendent de sentència, escolta la relació del secretari i els informes de les parts en defensa de llurs pretensions, juntament amb les proves pericials i testificals i l’interessat.

L’assistència  del lletrat a la vista oral és l’art d’exercir l’advocacia amb l’habilitat, l’estratègia i l’experiència que només els anys i la vocació ho possibiliten.


Apel·lacions contra sentències de primera instància

Quan la part no està d’acord amb la decisió de primera instància, l’advocat interposa davant del Tribunal Competent Superior per tal que aquest resolgui de bell nou sobre l’afer.

De l’Ordenança Penal

La Llei Qualificada del Codi de Procediment Penal preveu en els seus articles 163 i següents que els delictes menors i les contravencions penals poden ser jutjats pel procediment d’ordenança penal sempre que el procediment no se segueixi, a més, per un delicte major.

Avui en dia l’Hble. Batllia d’Andorra fa molt ús del procediment d’ordenança penal la qual cosa correspon al lletrat defensor adaptar la seva intervenció d’una manera ràpida i efectiva.


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more