Dret de Família i Succesions

Dret de Família

En el marc de la llei 4/2005 qualificada d’unions estables de parella de 21 de febrer del 2005, el despatx intervé en la redacció del conveni privat atorgat pels membres de la unió estable de parella i que posteriorment haurà de ser protocol·litzat notarialment.

També intervenim en la redacció de convenis privats de separació que segons les circumstàncies del matrimoni podran ser protocol·litzats davant de notari o bé hauran de fer l’objecte del corresponent procediment judicial.

La tramitació de mesures cautelars provisionals d’urgència avui en dia són novament possibles gràcies a les recents modificacions de la llei qualifiacada del matrimoni.

Els procediments de separació conjugal o d’atribució de custòdia dels menors o de divorci o de filiació no matrimonial s’emmarquen dins del judici civil contradictori que ha de procurar cercar la millor regulació possible per la família en situació de crisi.

Dret de Successions

Després de la mort d’una persona, jurídicament s’ha de donar un destí als béns que aquella tenia per aconseguir-ho s’obre la successió, que pot estar regida per testament o bé ser intestada. Des del despatx es tramita el procediment successori per tal de fer complir la voluntat del causant, persona finada, de conformitat amb els tràmits legals establerts.

Així mateix, davant les possibles discrepàncies dels afectats per les disposicions “mortis causa” s’inicien els procediments judicials en exercici de les accions legals que confereix la llei per la defensa dels seus drets i interessos

  1. Tramitació d’herències.
  2. Processos judicials successoris.

Crisi de Parella i Ruptura del Vincle (Separacions i divorcis):

Separacions i divorcis

Les situacions de crisi familiar solen anar acompanyades de la ruptura de la parella i, fins i tot, de la ruptura del vincle matrimonial. En aquests supòsits és necessari establir una sèrie de paràmetres i pautes que permetin protegir a ambdós membres i, sobretot, als fills menors d’edat, que són els més necessitats de protecció i els que resulten més afectats per aquestes situacions. Des del despatx s’assumeix la direcció lletrada per tal d’establir aquests paràmetres en les situacions de crisi familiar, ja sigui redactant convenis matrimonials i de parelles de fet, ja sigui en procediments contenciosos quan ambdós membres no aconsegueixen posar-se d’acords.

D’altra banda, molts cops que aquelles mesures que es van establir en el seu dia per tal de regir la situació posterior a la ruptura no es compleixen o bé no s’adiuen a la realitat viscuda, de manera que és necessària l’execució de la Sentència dictada en el procediment matrimonial o bé la modificació d’aquelles mesures.

  • Redacció de convenis matrimonials i de parelles de fet.
  • Procediments contenciosos.
  • Modificació de mesures.
  • Execució de sentències.
  • Adopcions.
  • Situacions de convivència.
  • Filiacions.

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more