Dret Mercantil

En particular, les àrees de pràctica del Departament de Dret Mercantil són les següents:

Morositat. Reclamació de deutes.

Davant de qualsevol impagat des del despatx es tramiten els procediments judicials i extrajudicials necessaris per garantir el cobrament dels deutes (normalment factures), ja sigui contra particulars o bé contra societats, exercitant les accions legals pertinents que permetin una millor solució al client creditor.


Accions davant l’incompliment de contractes

La subscripció d’un contracte bilateral, entre dues parts, pot comportar que una de les parts contractants no compleixi amb les obligacions assumides, de manera que crea un greu perjudici per a l’altra part contractant. Des del despatx s’exerciten tot tipus d’accions legals per aconseguir la defensa dels interessos dels nostres clients, de manera que vegin satisfetes les seves pretensions i l’incompliment contractual davant el que ens trobem tingui les mínimes repercussions possibles.

Modificació d’estatuts

Davant d’un augment de capital, canvi de sistema d’administració de la societat, o qualsevol altra decisió presa que suposi una modificació de les normes necessàries per les que es regeix una societat de capital, és necessari dur a terme una modificació d’estatuts, tot seguint determinats requisits legals.


Defensa de la competència.

Davant d’un mercat on regeix la lliure competència és necessari regular determinats extrems per tal d’evitar la concurrència de competència deslleial entre els diferents agents econòmics, de manera que es preveuen legalment determinades accions dirigides a evitar comportaments abusius o deslleials i als usos deshonestos de les tècniques de producció i venda.

Assessorament, preparació i assistència a Juntes Generals

Dins de l’activitat societària normal, la discussió de temes en Juntes Generals de socis és un punt a destacar. Des del despatx, s’estudia l’ordre del dia de cada junta convocada i es dissenyen els plans d’actuació dins de la Junta, amb els possibles motius d’oposició als diferents acords que es puguin adoptar.

Impugnació d’acords socials

No tots els socis d’una societat de capital poden mostrar la seva conformitat als acords adoptats en les diferents Juntes Generals que s’han celebrat. L’exercici de diferents accions legals permet invalidar aquests acords, ja sigui per ser perjudicials, abusius per als interessos de la minoria, no complir amb els requisits legals establerts o bé per ser contraris als interessos socials.

Patents i marques

S’ofereix tant assessorament per enregistrar models d’utilitat, patents i marques davant els diferents organismes andorrans i europeus així com la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial adquirits mitjançant l’exercici de les accions legals previstes en la Llei de Patents.


Crisi empresarial. Concurs de creditors.

La situació de fallida econòmica d’una societat sol comportar necessàriament la declaració de concurs de creditors. El despatx assumeix la defensa dels interessos del deutor que es declarat en concurs, preparant la sol·licitud de declaració de concurs voluntari i duent a terme el seguiment de les diferents fases judicials que es van succeint. Així mateix, també vetlla pels interessos dels creditors presentant la sol·licitud de concurs necessari del deutor o bé personant-se en el concurs, mitjançant el control de l’actuació dels administradors concursals presentant els incidents que s’escaiguin o bé propostes de conveni per tal de satisfer el crèdit reconegut.