Dret Administratiu (Via Ordinaria i Contenciosa)

Contra els actes de les diferents administracions, que en moltes ocasions resulten perjudicials per als interessos dels nostres clients, s’interposen recursos per tal d’aconseguir que la mateixa administració corregeixi la seva postura al respecte.

Procediments administratius

Intervenció en tot tipus de procediments administratius, redactant al·legacions, informes, recursos i representant al client en les diferents negociacions.

Direcció lletrada en tot tipus de recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional.

.

    Procediments contenciós-administratius

    Direcció lletrada de recursos contenciós-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.
    Direcció lletrada de recursos contenciós-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.