Dret de Danys (Circulació i Accidents)

  Negligències professionals (mèdiques, hospitalàries, agents de l’edificació…)

  La negligència professional és l’omissió de la diligència exigible al professional en l’acompliment de la seva activitat, que ve imposada pel grau d’especialitat dels seus coneixements o estudis i l’actualització i capacitació tècnica que es presumeixen en un professional de la categoria concreta que es tracti.

  Incórrer en una negligència Professional implicarà el naixement de responsabilitat, ja sigui civil, penal, o de la pròpia administració, i, per tant, l’obligació de rescabalar per mitjà d’una indemnització el perjudici ocasionat a la víctima.

  Accidents de circulació

  En tot accident de circulació sempre hi ha un conductor responsable, qui  ha de respondre civilment dels danys ocasionats a la víctima i, en el seu cas, als seus ascendents o descendents, drets que es fan valer per mitjà de les accions previstes legalment

  Accidents laborals

  El despatx assumeix la direcció lletrada en la reclamació de les indemnitzacions corresponents i la defensa dels drets de qui ha patit un accident laboral.

  Defensa del consumidor

  El panorama legislatiu actual preveu determinats mecanismes per fer valer els drets del consumidor i usuari davant la pràctica en el mercat d’actuacions abusives o contràries als drets que els assisteixen.

  Create your website or online store with Mozello

  Quickly, easily, without programming.

  Report abuse Learn more