Dret Civil

En particular, el l’Àrea de Pràctica de Processal Civil abasta les següents matèries:

Redacció i interpretació de tot tipus de contractes

La major part de les relacions socials que es duen a terme en la nostra societat vénen regides per contractes, fins i tot les més senzilles, com ara la compra del pa de cada dia. No obstant, d’altres situacions més complexes requereixen una major seguretat per a les parts intervinents, de manera que és necessari establir unes determinades pautes d’actuació i fixar les obligacions contretes per mitjà del contracte. D’altra banda, també és necessari l’aclariment de determinats punts que en el propi contracte subscrit no han quedat prou clars.

Accions dirigides a la protecció de la propietat

La llei preveu expressament determinades accions per tal de defensar la propietat privada per persones alienes que l’estiguin posseint o bé que impedeixin al seu propietari gaudir-ne de forma pacífica.

El desnonament

El judici de desnonament és el procediment judicial interposat contra l’ocupant d’un immoble o finca rústica o urbana, senceres o en part, perquè deixi lliure a disposició del propietari l’espai ocupat, per expiració del termini fixat en el contracte d’arrendament, per manca de pagament de la renda, per incompliment de les condicions del contracte, per gaudir de l’ús a precari o per altres causes estipulades a la llei.

Reclamacions de quantitat

Davant de qualsevol impagat des del despatx es tramiten els procediments judicials i extrajudicials necessaris per garantir el cobrament dels deutes (normalment factures), ja sigui contra particulars o bé contra societats, exercitant les accions legals pertinents que permetin una millor solució al client creditor.
La tramitació dels judicis contradictoris davant de l’Hble. Batllia passen en funció de la quantia del procés.


Apel·lacions contra sentències de primera instància

Quan la part no està d’acord amb la decisió de primera instància, l’advocat interposa davant del Tribunal Competent Superior per tal que aquest resolgui de bell nou sobre l’afer.


Execució de sentències

L’execució de la sentència és l’acompliment d’una resolució judicial, és a dir el procediment judicial per mitjà del qual es demana a l’Hble. Batllia que porti a la pràctica el que ha estat decidit en una sentència judicial exercitant, si escau, les execucions forçoses escaients.

Arrendaments


Servituds i immissions


Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes


Procediments sobre resolució i rescissió de contractes


Incapacitacions


Dret de Propietat


Garanties reals i personals


Propietat horitzontal

Responsabilitat professional


Responsabilitat patrimonial


Contractes d’obra i Dret de la Construcció


Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia


Lletres de canvi, xecs i pagarés


Assegurances


Arrendaments urbans i rústics

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more